گروه مهندسی کاشانه مرکز تخصصی سیستمهای حفاظتی و امنیتی.
 

آشنایی با بخشهای مختلف اداری و سازمانی در گروه مهندسی کاشانه