راهبند BISEN، راهبند بایسن دولوکس با بوم 5متری LED